PRZYJAZNA RESTRUKTURYZACJA

COLECTUS - Kancelaria DORADCY restrukturyzacyjnego

O MNIE

Nazywam się Michał Zielke i jestem licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1551). 

Pracowałem ponad 25 lata w sektorze finansowym. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankach od dyrektora oddziału do wiceprezesa zarządu. Sam też udzielałem kredytów. Obecnie pomagam swoim klientom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych. Moje zasady to:

 • Umiarkowane ceny, płatne w ratach
 • Koncentracja na rzeczywistym rozwiązaniu problemu
 • Szeroki zakres usług w oparciu o współpracujący zespół specjalistów 

 Zapraszam do Cię kontaktu.

SkoNtaktuj się Z MNĄ

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania problemu Twojego zadłużenia...

Jeśli straciłeś lub w najbliższej przyszłości możesz stracić płynność finansową...

Jeśli wypowiedziano lub grozi wypowiedzenie Ci umów leasingowych i możesz stracić narzędzia Twojej pracy...

Jeśli grozi lub może grozić Ci egzekucja komornicza z nieruchomości...

Jeśli rozważasz upadłość i nie wiesz, z czym ona się wiąże...

Skontaktuj się niezwłocznie. Pierwsza rozmowa zawsze gratis.  

DLA przedsiębiorców


Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)

Obecnie jest to najbardziej przyjazne postępowanie restrukturyzacyjne.


Podstawowymi jego cechami są:

 • łatwość i szybkość jego przeprowadzenia
 • efektywna ochrona majątku dłużnika
 • duża szansa na osiągnięcie porozumienia z wierzycielami

W dużym skrócie, dogadujemy się sami z wierzycielami, korzystając z prawnej ochrony naszego majątku.

Osiągnięte porozumienie, tzw. układ, jest zatwierdzane przez sąd i ma prawną moc wiążącą.

Jest obecnie wiele powodów na pojawienie kryzysu:

 • Drogi kredyt z uwagi na wysokie stopy procentowe
 • Wzrost kosztów z powodu inflacji
 • Niewypłacalność partnerów biznesowych
 • Utrata klientów lub pracowników

Nagłe załamanie sytuacji finansowej powoduje, że wierzyciele często nie chcą czekać i szybko rozpoczynają procedury windykacyjne, które mogą zrujnować zgromadzony przez wiele lat majątek firmy.

Szokowa zmiana warunków wymaga nieraz odpowiednio dużo czasu, by na nią odpowiedzieć.

Postępowanie o zatwierdzenie układu pozwala „kupić” sobie taki cenny czas oraz daje realną szansę na uratowanie majątku firmy, pozwalając efektywnie porozumieć się z wierzycielami.

Warunkami otwarcia postępowania o zawarcie układu są:

 • Przekonujący pomysł, jak chcemy wyjść z zaistniałego kryzysu (np. działania nakierowane na wzrost przychodów lub redukcję kosztów)
 • Niewielka liczba wierzytelności spornych (maks. 15% kwoty wszystkich wierzytelności)
 • Określenie tzw. dnia układowego. Do układu wchodzą tylko wierzytelności powstałe przed dniem układowym.
 • Podpisana umowa z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który nam takie postępowanie przeprowadzi.

Najważniejszym krokiem jest formalne ogłoszenie, że otwieramy postępowanie. Robi to w naszymi imieniu doradca restrukturyzacyjny, oficjalnie ogłaszając o ustaleniu dnia układowego.

Prawnym skutkiem takiego ogłoszenia jest:

 • Zatrzymanie i wycofanie wszystkich skierowanych do nas ewentualnych egzekucji komorniczych od dnia tego ogłoszenia do dnia zakończenie postępowania
 • Zakaz wypowiadania umów (np. najmu lub kredytu) zawartych z nami przed dniem ogłoszenia

Uzyskujemy w ten sposób min. 3-4 miesiące na uporządkowanie naszego biznesu i na spokojne dogadanie się z wierzycielami

By osiągnąć porozumienie z wierzycielami nie musimy przekonać do niego wszystkich naszych wierzycieli. Wystarczy tylko ich odpowiednia większość.

W tym zakresie jest pomocny klarowny plan, co chcemy zrobić, by wyjść z kryzysu. W przypadku wierzytelności publicznoprawnych (np. podatki lub ZUS) taki plan jest wręcz niezbędny. Dużą pomocą w tym zakresie będzie doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, który nam taki plan przygotuje.

Wraz tym planem składamy także wierzycielom nasze propozycje odnośnie uregulowania naszych zobowiązań. Może być to np. wydłużenie okresu spłaty lub nawet częściowa ich redukcja.

Gdy odpowiednia większości wierzycieli zgodzi się nasze propozycje, to układ z wierzycielami zostaje przyjęty i pozostaje tylko złożyć wniosek do sądu o jego zatwierdzenie.

Zatwierdzony układ będzie dotyczył wszystkim objętych nim wierzycieli, niezależnie od tego, czy się na niego zgodzili, czy też nie.

DLA KONSUMENTÓW


ROZWIĄZANIE DLA TYCH, KTÓRZY NIE MAJĄ MAJĄTKU

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Postępowanie otwiera się na wniosek dłużnika.

Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika (zwanego od teraz upadłym) cały jego majątek oraz jego wspólny majątek małżeński staje tzw. masą upadłościową, likwidowaną przez syndyka, którego wyznacza sąd.

Po likwidacji majątku syndyk sporządza projekt planu spłaty.

W planie spłaty są dzielone środki uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz określany jest harmonogram (do 7 lat), w którym upadły jest zobowiązany spłacić części swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Plan spłaty ustala sąd.

Po wykonaniu planu spłaty upadły może się ubiegać do sądu o umorzenie pozostałych zobowiązań.

W określonych przypadkach sąd może również umorzyć lub warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez wyznaczenia planu spłaty. Jeśli ktoś celowo doprowadził do swej niewypłacalności sąd może także odmówić umorzenia jego zobowiązań.

ROZWIĄZANIE DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZACHOWAĆ MAJĄTEK

POSTĘPOWANIE O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI
Kompleksowe wyjście z zadłużenia nie musi zawsze oznaczać wniosku o ogłoszenie upadłości.

Można wystąpić do sądu o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

W postanowieniu o otwarciu postępowania sąd wyznacza nadzorcę sądowego.

Nadzorca sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe, spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu glosowania nad układem.

Zawarty układ zatwierdza sąd.

Układ zawiera się na okres do 5 lat.

RestrukTUryzacja pozasądowa


Jedną z form restrukturyzacji jest negocjowanie nowych harmonogramów spłat zobowiązań bezpośrednio z wierzycielami, bez  uruchamiania postępowania sądowego.  

Podejście takie ma istotne zalety:

 • odformalizowana procedura
 • możliwość negocjowania tylko z wybranymi wierzycielami
 • szybsze osiąganie widocznego efektu restrukturyzacji 

Wadami tego podejścia są:

 • możliwość restrukturyzacji zobowiązań jest zależna od polityki kredytowej wierzyciela (dotyczy to szczególnie banków)
 • większe oczekiwania wierzycieli w zakresie przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń przez dłużnika
 • ograniczona decyzyjność i niechęć do podejmowania decyzji u niektórych wierzycieli o strukturze korporacyjnej    
Stosowanie tej  formy restrukturyzacji jest zalecane przy niewielkich opóźnieniach w spłatach oraz stosunku do wierzycieli, którzy w swoich politykach są otwarci na taką możliwość.  

upadłość PRZEDSIĘBIORCy - WARTO WIEDZIEĆ


Wniosek o ogłoszenie upadłość może zgłosić sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

W przypadku gdy jest  jeden z dwóch poniższych przesłanek, to obowiązkowe jest złożenie tego wniosku przez dłużnika w terminie 30 dni od jej wystąpienia :

 • opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące
 • zobowiązania pieniężne (z wyjątkiem zobowiązań wobec udziałowców lub akcjonariuszy) przekraczają wartość majątku przedsiębiorcy i ten stan trwa więcej niż 24 miesiące   (dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną) 

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy: 

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • wspólników spółek osobowych posiadających prawo do prowadzenia spraw spółki  i jej reprezentowania
 • członków zarządów spółek z.o.o i akcyjnych
 • likwidatorów.

Za niedopełnienie tego obowiązku grożą dotkliwe sankcje: 

 • odpowiedzialność osobista za szkodę wyrządzoną w skutek nie złożenia wniosku - art. 21 ust.3 Prawa upadłościowego
 • odpowiedzialność osobista członków zarządu sp. z o.o. z długi spółki w przypadku bezskutecznej ich egzekucji - art. 299 Kodeksu spółek handlowych  
 • odpowiedzialność osobista członków zarządu sp. z o.o. i spółki akcyjnej za jej zaległe zobowiązania podatkowe - art. 116 Ordynacji podatkowej
 • zakaz prowadzenia  działalności gospodarczej - art. 373 ust.1 Prawa upadłościowego
 • odpowiedzialność karna członka zarządu spółki lub likwidatora - art. 586 Kodeksu spółek handlowych
Zwalnia od odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości otwarcie w tym terminie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Powyższe sankcje nie dotyczą rolników, gdyż w odróżnieniu od restrukturyzacji, w postępowaniu upadłościowym są traktowani jako konsumenci.

@2021 - 2022  Colectus sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies